Podporili sme v roku 2004

1. ľudová akadémia v Kežmarku 

Prvým projektom nadácie v oblasti vzdelávania je projekt zriadenia 1. ľudovej akadémie v Kežmarku. Základným cieľom otvorenia ľudovej akadémie je zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva daného regiónu ako i jeho následné zaradenie do pracovného procesu, a tiež i do oblasti celoživotného vzdelávania tak, aby každý občan určenej cieľovej skupiny mal kedykoľvek alebo aj opakovane prístup ku kvalitnému a ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré ho pripraví nielen na výkon povolania, ale aj na zodpovedný občiansky život. >