AJGOS - Zhodnotenie činnosti a program na rok 2008
Tlačové správy 2008

Asociácia juniorských golfistov Slovenska, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Zhodnotenie činnosti a program na rok 2008 

Ciele AJGOS:
Pre svojich členov (mládež do 24 rokov) vytvára podmienky pre hru golfu. Umožňuje im zúčastňovať sa turnajov, zlepšovať hernú schopnosť, zvyšovať a evidovať výkonnosť. AJGOS deklaruje otvorenosť a rovnocennosť v prístupe k práci s mládežou v rámci Asociácie na školách a iných mládežníckych inštitúciách. V rámci oficiálnych medzinárodných štruktúr mládežníckeho golfu je reprezentantom SKGA a spoločným realizátorom všetkých oprávnených aktivít vyplývajúcich z tohto postavenia. 

Výhody členstva:
Možnosť hrať golf za cenovo výhodných podmienok. Zúčastňovať sa vzdelávacích a tréningových podujatí AJGOS. Využívať výhody ponúk partnerských klubov.Zhodnotenie činnosti a plnenie úloh:
Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) a Lomnický golfový klub organizovali pre mládež do 21 rokov v dňoch 13.-14.10. 2007 turnaj o pohár juniorskej golfovej asociácie. Turnaj sa konal na golfovom ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici pod záštitou prvej dámy Slovenskej republiky pani Silvie Gašparovičovej. Toto podujatie bolo prvé, ktoré organizovala Asociácia juniorských golfistov Slovenska. Prípravu a realizáciu turnaja zabezpečovala Silvia Hrušková, Ivan Centko a Pavel Spišiak. 

AJGOS nadviazal spoluprácu so školami, kde sa začalo vyučovanie golfu:
1.) Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina
2.) Mestská základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec
Školy spolupracujú so Žilinsko-rajeckým golfovým klubom.
Jeden z ich hlavných cieľov je výchova mladých golfistov z radov žiakov základných a stredných škôl v Žilinskom a Rajeckom regióne. Od januára 2008 plánujú zaradiť výučbu golfu pre začiatok, ako popoludňajšiu doplnkovú aktivitu formou záujmových krúžkov.
3.) Základná škola Prievidza, Rastislavova ulica 416/4, 97101 Prievidza
Škola realizuje projekt "Golf na škole" v spolupráci s golfovým klubom AGAMA Koš. V areáli školy majú vybudovanú tréningovú hraciu plochu - putting green, kde trénujú žiaci v rámci golfového krúžku pod vedením asistentky trénera p. Marty DE Rizovej. Do budúcnosti plánujú vybudovať ďalšie hracie plochy na trénovanie krátkej hry, s bunkrom oválneho tvaru vyplneného riečnym pieskom. Hru na golfovom ihrisku realizujú v Koši. Žiaci školy sa zúčastňujú golfových turnajov poriadaných golfovým klubom AGAMA Koš, ale aj inými golfovými klubmi v rámci Slovenska.
4.) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava
aktivity:
- otvorenie Golf indoor centra 24. 11. 2006
- krúžok Základy golfu od decembra 2006 pod odborným vedením golfového trénera
- pripravovaný projekt pre golfové simulátory - dobudovanie areálu indoor a vonkajší areál
- príprava založenia juniorského školského klubu
- príprava vstupu do AJGOS
5.) Základná škola v Pezinku
V rámci svojich aktivít majú záujem o vybudovanie putting a chipping greenu. Založiť školský golfový klub a zapájať sa do programu AJGOSu.
6.) Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Škola realizuje vyučovanie golfu v triede so zameraním na rozšírené vyučovanie TV, prvá trieda otvorená v školskom roku 2007/2008. V súčasnosti má skupina golfistov štyroch žiakov.
Golf realizuje aj formou záujmovej činnosti, 6 hodín do týždňa. Záujmový útvar GYM-GO klub má 40 členov. Na školskom dvore je vybudovaný areál putting a chipping area, driving range, club house, indoor s golfovým simulátorom. V súčasnosti golf vyučuje trénerka Marta De Rizová a Lukáš Valúch
7.) ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno
Na škole sa realizuje vyučovanie golfu v spolupráci s Golfovým klubom Tále.
V dňoch 23.-24.10.2007 sa uskutočnil základný kurz golfu - pre učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl.
miesto konania: Golfový klub Tále 

Účastníci prvého stretnutia sa venovali teoretickej časti, ktorá obsahovala: popis hry, prípravu hráčov a ich vybavenie, históriu hry. V praktickej časti účastníci absolvovali výučbu základných úderov a hru z rôznych polôh a smerov. 

Získané vedomosti a praktické skúsenosti využijú učitelia na školách, kde vedenie škôl podporuje golf a vytvára podmienky pre jeho realizáciu. Podmienky pre túto činnosť sú rôzne: spolupráca s golfovým klubom v blízkosti školy, alebo vybudovanie driving range, chipping a putting areálu na výučbu golfových zručností priamo pri škole. 

Golf si postupne nachádza svoje miesto na školách, získava na obľube zo strany žiakov, rodičov a učiteľov. Skúsenosti, nadšenie, profesionalita učiteľov v oblasti metodiky vyučovania a dokonalé zvládnutie hry ich k tomu dovedie. 

Počasie sa vydarilo, podujatie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére, v plnom pracovnom nasadení vďaka profesionálnemu učiteľovi golfu Jozefovi Sotákovi. 

Ďalší kurz sa uskutočnil 4.-5.12.2007 v Bratislave.
miesto konania: Bratislava Golf learning center, Súkromné gymnázium, Žitavská 1 a Golf indoor centrum Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Full Swing Indoor Golf Club, Bojnická 18
Do projektu sú zapojení učitelia a školy:
Eva Dubenová Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina
Jana Veselá Mestská základná škola, Lipová 2, 015 01 Rajec
Mirka Pružincová Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 97101 Prievidza
RNDr. Tibor Kráľ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, Bratislava
Mária Lorinčíkova Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Pavel Spišiak Súkromné gymnázium, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Daniela Jorčíková ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno
Miloslav Císař Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem, ČR
Milan Bárta Gymnázium, Bystřice nad Perštejnem, ČRProgram činnosti na rok 2008

o organizovanie a príprava turnajov AJGOSu (Sylvia Hrušková, Jozef Soták, Pavel Spišiak)

Hľadáme golfové talenty - výzva pre žiakov základných a stredných škôl, pre ktorých pripravíme podujatie na ktorom sa budú môcť zúčastniť všetci záujemcovia. Z nich vybrané talenty zapojíme do tréningového procesu a vyučovania golfovej hry. Po splnení základných podmienok sa žiaci zúčastnia série golfových turnajov s možnosťou ďalšej výučby hry golfu. Golfovú túru zakončia vyhlásením výsledkov a možnosťou pokračovať v túrach pre mládež, ktoré majú na Slovensku už dlhšie tradície.

o pokračovanie školenia učiteľov TV 

Trvanie štúdia dva roky. Priebežne budeme zapájať do vzdelávania aj nových účastníkov. Absolvent školenia bude na základe skúšok oprávnený vyučovať golf v školách, školských zariadeniach a TCM ako školský tréner. 

Metodiku vyučovania vypracoval Jozef Soták, organizačný plán školenia Pavel Spišiak.

o organizovanie podujatí s cieľom propagovať činnosť AJGOS (Pavel Spišiak, Elvíra Chadimová)

o organizovanie prednášok a vzdelávacích podujatí pre juniorov, ale aj pre učiteľov a trénerov, ktorí pracujú s mládežou. (Pavel Spišiak, Elvíra Chadimová)

o organizovanie medzinárodného golfového campu. Česká republika, Organizačné zabezpečenie Gymnázium Bysřice nad Perštejnem. (Miloš Císař)

o vydávanie elektronického bulletinu o aktivitách AJGOSu a TCM.

o rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a príprava spoločných projektov