Charitatívne podujatie v Banskej Bystrici
Tlačové správy 2007

Vo štvrtok podvečer dňa 1.2.2007 sa pani Silvia Gašparovičová, zakladateľka a prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, zúčastnila už na druhom prezentačnom a charitatívnom podujatí spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica, predajcu automobilov Mercedes-Benz. Spoločnosť zvolila pri tohto ročnej prezentácii najnovšieho modelu automobilu Mercedes triedy ,,C" program večera so zameraním sa na problém slabozrakých a nevidiacich detí. Podujatie sa začalo v navodenej tme, kde si všetci uvedomili aké to musí byť ťažké, žiť v tme. Organizátori Motor-Car a Rotary Club sa rozhodli do programu zaradiť aj aukciu umeleckých diel s tombolou a výťažok venovať Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých, ako podporu pre nadačné charitatívne projekty. 
Výťažok z aukcie predstavoval 180 tisíc korún a pani Gašparovičová sa pri preberaní symbolického šeku poďakovala najmä organizátorom za podporu jej úsilia pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a taktiež všetkým, ktorí podujatie morálne, finančne a darmi podporili. Vysoko ocenila humánnu myšlienku spojenia prezentácie úspešného predajcu s pomocou pre charitu, a jej autora konateľa spoločnosti Motor Car Banská Bystrica pána Kunkelu. Osobitne sa poďakovala umelkyni pani Gordane Turuk, ktorá poskytla najviac svojich krásnych sklenných plastík do aukcie. 
Silvia Gašparovičová predstavila projekty, na ktoré nadácia použije tu získané finančné prostriedky. Z jednej časti peňazí nadácia kúpi, v zmysle témy večera pomoci pre slabozrakých a nevidiacich, chýbajúce špeciálne školské stolíky pre Základnú školu internátu pre zrakovo postihnutých a nevidiacich v Bratislave - Karlovej Vsi. 

Druhú časť peňazí nadácia použije na projekt Zdravotný telocvik pre žiakov - na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Ide o projekt zdravého držania tela a uvoľňovacích a posilňovacích cvičení v procese vyučovania s cieľom predchádzania degeneratívnych zmien na pohybovom ústrojenstve detí a mládeže. 

Pani Gašparovičová informovala prítomných o projektoch nadácie, na ktoré boli použité finančné prostriedky vo výške 190-tisíc korún z podujatia v minulom roku. Časť peňazí bola použitá na nákup liekov pre Kluby psoriatikov na Slovensku a časťou peňazí nadácia podporila zriadenie Linky pomoci pre obete násilia.