Konferencia " Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky" pod záštitou Silvie Gašparovičovej
Tlačové správy 2005

Silvia Gašparovičová v utorok 15. novembra 2005 pozdravila účastníkov konferencie " Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky" nad ktorou prijala záštitu. Ocenila, že spoločný projekt Inštitútu pre verejné otázky a spoločnosti Philip Morris, ktorého prvou časťou bola edícia portrétov významných osobností nášho verejného, politického a kultúrneho života venovaných téme domáceho násilia a vydanie publikácie " Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky" touto konferenciou pokračuje a verí, že ňou nekončí. 

" Potešila sa ma správa, že v auguste bol vládou schválený Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. Komplexné riešenie tejto otázky si totiž vyžaduje systémový prístup a zaangažovanosť všetkých relevantných inštitúcií. Je to prvý predpoklad k splneniu cieľov v boji proti domácemu násiliu. Splnenie týchto cieľov si vyžaduje koordinovaný postup s jasným programom, čo by prepojil všetkých, ktorí s problémom prichádzajú do styku: subjekty štátnej sféry, samosprávy, mimovládne organizácie, zástupcov rôznych odborov a profesií. Koordinácia je užitočná i smerom do zahraničia, kde by sa Slovensko mohlo zapojiť do medzinárodnej spolupráce na pôde Európskej únie. Preto ma teší, že na dnešnej konferencii sa stretávajú odborníci nielen zo Slovenska, ale že sa o svoje skúsenosti s nami prišli podeliť aj experti zo susedného Rakúska a Českej republiky. 

Aj ja si uvedomujem závažnosť tohto problému a prostredníctvom svojej nadácie- Vzdelanie a zdravie pre všetkých by som chcela pomôcť pri jeho riešení. Myslím si totiž, že dôležitú úlohu zohráva aj výchova, vzdelávanie a osveta a ja budem vo svojej nadácii iniciovať a podporovať aktivity zamerané na túto vážnu celospoločenskú tému. V spolupráci s inými organizáciami mám ambíciu pomôcť aj pri vybudovaní krízového centra pre týrané ženy. Verím, že sa nám to s mojimi spolupracovníkmi v nadácii podarí", povedala vo svojom príhovore prvá dáma.