Nadácia venovala ďalšie interaktívne tabule
Podporili sme v 2012

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých naďalej pokračuje vo svojom projekte Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom v školách a školských zariadeniach. 
Nadácia v rámci tohto projektu v decembri 2011 zakúpila Základnej škole Jánosa Endrödyho v Mužli interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 2 000,- Eur. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mužli poskytuje vzdelanie deťom z Mužle a okolia. Približne 25% žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola poskytuje vzdelanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia a diskalkúlia, ako aj študentom s mentálnym postihnutím či autizmom, ktorí sú vyučovaní individuálnou formou v bežnej triede. S pomocou interaktívnej tabule pedagógovia môžu učivo žiakom podať zrozumiteľnejšie, komplexnejšie, pútavejšie a kvalitnejšie, čo prispieva k eliminácii prejavov vývinových porúch a taktiež k odstráneniu stresu a napätia u týchto žiakov. 

Dňa 2. februára 2012 nadácia venovala Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 1 892,- Eur. Prostredníctvom nej môžu pedagógovia žiakom učivo podať zrozumiteľnejšie a pútavejšie. Obchodná akadémia ponúka odborné stredoškolské štúdium s maturitou v 2 odboroch. Študenti počas štúdia získavajú odborné ekonomické vedomosti, ako aj jazykové zručnosti. Z celkového počtu 648 študentov má škola 18 študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia, diskalkúlia. Škola zároveň vzdeláva viacerých študentov s poruchami koncentrácie pozornosti, oslabenou krátkodobou pamäťou či zníženým výkonom vizuomotorickej koordinácie. 

Tieto vecné dary Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých mohla venovať vďaka sponzorovi, ktorým sú Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel.