O NADÁCII
Verejnoprospešný účel nadácie

  • Podpora vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí na špeciálnych školách kúpou moderných vyučovacích pomôcok.

  • Podpora vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí v špeciálnych zo sociálne slabých rodín cez štipendiá.

  • Podpora detí odchádzajúcich z detských domovov na vysoké školy formou štipendií počas štúdia. 

  • Podpora zdravia a zdravého životného štýlu u detí na školách správnou osvetou a výučbou v tomto smere. 

  • Podpora vzniku väčšieho počtu tried so športovým zameraním na školách, najmä rozšírením športových tried aj s výučbou golfu.

  • Podpora mimoškolských pohybových aktivít v športových krúžkoch a centrách mládeže a na golfových ihriskách.

  • Podpora ženám a matkám ohrozeným domácim násilím v krízových situáciách.

  • Podpora zariadení s charakterom poskytovania zdravotníckej starostlivosti pre deti a dospelých vybavením a modernizáciou diagnostických, operačných, a eliminačných život zachraňujúcich prístrojov.

Silvia Gašparovičová - zakladateľka nadácie a prezidentka Správnej rady
Silvia Gašparovičová - zakladateľka nadácie a prezidentka Správnej rady

"Nášmu národu je historicky dané presadzovať sa a dostávať do povedomia cez um, odbornosť a zručnosť. Cesta k lepšiemu životu, prosperite a medzinárodnej akceptácii vedie cez vzdelanie našich občanov. Vzdelanie, ktoré dáva mladým ľuďom obrovské možnosti uplatnenia doma i v zahraničí bez ohľadu na národnosť, či etnickú príslušnosť. Zvyšovať svoje odborné kvality a neustále čerpať nové progresívne poznatky však doba núti i tých, ktorí školské lavice dávno opustili. Prílev zahraničných investícií, nové technológie a nebývalý rozvoj informatiky prinášajú so sebou aj nové vyššie nároky na kvalifikovanú pracovnú silu. 

Prispieť svojim dielom k tomu, aby sa aj Slovensko čo najrýchlejšie začlenilo medzi štáty, ktoré si vzdelanie zvolili za svoju prioritu má za cieľ aj nadácia, ktorú sme založili. Chceme podporovať vzdelávacie projekty rôzneho zamerania pre široké spektrum obyvateľov všetkých sociálnych skupín, občanov zdravých, ako i zdravotne postihnutých vo všetkých vekových skupinách. Svoje iniciatívy budeme smerovať v duchu názvu nadácie - Vzdelanie a zdravie pre všetkých - aj do oblasti podpory pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení pre deti a dospelých a pomoci zdravotne postihnutým občanom."