Podpora pohybových aktivít, golf do škôl zakladaním športových krúžkov a tried s pomocou založeného o.z. Asociácia juniorských golfistov Slovenska - AJGOS

Cieľová skupina: deti a mládež v školách a pri športových aktivitách.

Zameranie projektu: Na zvyšovanie pohybových aktivít mládeže nadácia rozvíjala svoj projekt "Otvorme deťom brány na golfové ihriská" prostredníctvom založeného združenia Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS). AJGOS v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou podporovala a metodicky pomáhala rozvíjať hranie golfu u detí a mládeže v školách. Prostredníctvom svojej webstránky www.ajgos.sk oboznamovala jednotlivé školy na Slovensku s golfovými aktivitami pre deti a mládež a s možnosťami zapájať sa do súťaží, turnajov a športovej činnosti v oblasti golfu. Zároveň asociácia poskytovala metodickú pomoc školám, ktoré majú záujem o výučbu a rozvoj golfu v ich škole.

AJGOS zabezpečoval aj praktickú výučbu organizovaním účasti žiakov z golfových krúžkov a tried v školách na tréningoch a túrach na golfových ihriskách. Bolo to s podporou, finančnými darmi nadácie SNSG a darmi golfovými rezortmi formou bezplatného vstupu a poskytnutia občerstvenia pre deti.
Trvanie projektu: 2012 - súčasnosť

Dary v celkovej hodnote: 600 EUR