Projekt: Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky
Tlačové správy 2005

Silvia Gašparovičová sa 19. mája 2005 v bratislavskej Redute zúčastnila prezentácie štúdie Inštitútu pre verejné otázky pod názvom " Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky", ktorá je súčasťou projektu Nezakrývajme si oči. Projekt iniciovala spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o. a spolupracuje na ňom so záujmovým združením žien Fenestra.


Súčasťou projektu je aj špeciálna edícia portrétov fotografa Ľubomíra Špirka venovaných téme domáceho násilia. Do tohto projektu sa zapojilo 40 významných osobností nášho verejného, politického a kultúrneho života, ktorí si myslia, že je čas upozorniť na tento vážny spoločenský problém a spojiť sily vládneho, mimovládneho aj súkromného sektora pre jeho riešenie. 
Prvá dáma počas slávnostného večera povedala, že keď ju jeho realizátori oslovili s ponukou zapojiť sa to tohto projektu, ani na chvíľku nezaváhala. " Domnievam sa, že na Slovensku podobne ako aj v iných krajinách domáce násilie v rôznych formách existuje. U nás je to hlavne dôsledok zlej ekonomickej situácie v rodinách, alkohol a drogy, ktoré spôsobujú agresívne správanie jednotlivcov. I keď sa už o problematike domáceho násilia začalo viacej otvorene diskutovať a zlepšilo aj legislatívne a inštitucionálne prostredie, stále je veľa problémov, ktoré treba riešiť. Týkajú sa jednak financovania boja proti domácemu násiliu, zázemia pre obete domáceho násilia, jednak prípravy odborníkov pre túto oblasť. Rezervy máme aj v postojoch voči domácemu násiliu: stále ho mnohí z nás vnímajú ako vec súkromnú, a nie ako porušovanie ľudských práv. Komplexné riešenie tejto otázky si vyžaduje systémový prístup a zaangažovanosť relevantých inštitúcií a ja verím, že situácia na Slovensku sa vďaka takémuto prístupu zlepší", odpovedala na otázku, či si myslí, že existuje na Slovensku domáce násilie. Podotkla, že hoci sa na Slovensku sa o problematike domáceho násilia začalo verejne diskutovať iba nedávno, štatistiky však bohužiaľ ukazujú, že mnoho ľudí má skúsenosť s domácim násilím a je vecou nielen štátu a verejných autorít, ale predovšetkým vecou osobnej odvahy každého proti tomuto fenomému aktívne bojovať a nie ho prehliadať. Manželka prezidenta SR a prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej -Vzdelanie a zdravie pre všetkých zdôraznila úlohu výchovy, vzdelávania a osvety pri riešení tohto problému a povedala, že aj ona bude vo svojej nadácii iniciovať a podporovať aktivity zamerané na túto vážnu celospoločenskú tému.