Projekt štipendií pre deti počas štúdia zo sociálne slabých rodín

Cieľová skupina: deti a mládež z detských domovov, ťažko zdravotne postihnutí žiaci a študenti zo sociálne slabých rodín.

Zameranie projektu: uľahčiť mládeži z detských domovov a hendikepovaným deťom a študentom cestu k vzdelaniu.

Trvanie projektu: 2006 - súčasnosť

Dary v celkovej hodnote: 32 997,00 EUR

Partneri projektu:
Ing. Milan Mňahončák
Junior Chamber International - Slovakia 
Ľudová banka, a.s.
Motor-Car Banská Bystrica 
pán Breiner
pán Cifra
sanofi-aventis
Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel
Zentiva 
2%-ná časť z dane PO a FO 

Okrem podpory od partnerov projektu sme prostriedky čerpali z vlastných zdrojov z dobročinnej aukcie konanej počas Záhradnej slávnosti v roku 2006 pod záštitou pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča.