Prvá dáma učí deti zdravo žiť zábavnou formou
Tlačové správy 2010

Prvá dáma Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová podáva pomocnú ruku pri vytváraní preventívno-vzdelávacieho projektu zdravého životného štýlu najmladšej generácie. Prostredníctvom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých sa na vybraných základných školách realizuje v školskom roku 2010/2011 pilotný vzdelávací projekt s názvom Go Fit, v rámci ktorého sa predovšetkým žiaci dozvedajú o zásadách zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybových aktivít v ich živote. 

Projekt Go Fit vychádza z potreby kontinuálneho vzdelávania a prevencie takzvaných civilizačných ochorení, ktoré spôsobujú až 86 % všetkých úmrtí v Európe. Predpoklady pre ich nežiaduci včasný rozvoj sa zakladajú už v útlom veku. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia nielen detí, ale aj ich rodičov a pedagógov, ktorí sú pre žiakov druhou najvýznamnejšou skupinou dospelých, s ktorou prichádzajú do styku. Na podporu záujmu detí o zdravý životný štýl bude počas celého školského roku zabezpečená pravidelná dodávka jabĺk (a podľa sezóny aj hrušiek) pre žiakov, ako i pedagógov škôl zapojených do projektu. 

"Zdravie je najväčší dar venovaný našim najmenším. Predstavuje základy, na ktorých môžu ďalej stavať svoje sny, ľahšie plniť túžby, predstavy a očakávania z budúcnosti. Vzdelávanie k zdravému spôsobu života považujem za významný celospoločenský odkaz, ktorého váha neustále naberá na význame. Úprimne si želám, aby detské líčka boli žiarivé, červené a prekypujúce zdravím, ako jabĺčka, ktoré im posolstvo zdravia prinášajú," dopĺňa manželka prezidentka Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová. 

Pilotný projekt Go Fit sa realizuje na štyroch základných školách, dvoch v Bratislave a dvoch v Hlohovci. Tento model umožní porovnanie zdravotných parametrov žiakov a pedagógov a štatistických údajov zozbieraných v rámci skríningovej fázy projektu v typických sídliskových školách hlavného mesta a menšieho mestečka. Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie materiály pre deti, ich rodičov a pedagógov, pričom detské verzie materiálov sú vytvorené hravou a pre deti príťažlivou formou. Obsahujú základné rady týkajúce sa zdravého životného štýlu, ako aj odporúčania pre pravidelný pohyb. 
Odbornými partnermi projektu sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, hlavný odborník pri Ministerstve zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. spolu s kampaňou MOST - Mesiac O Srdcových Témach a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. 

"Je dokázané, že nedostatok pohybu a nezdravá výživa spolu s fajčením, nadmerným pitím alkoholu a stresom sú najvýznamnejšie rizikové faktory vzniku chronických kardiovaskulárnych, onkologických, metabolických a respiračných ochorení," hovorí riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH a dopĺňa: "Zmysluplný pohyb s primeranou fyzickou záťažou prispieva k zlepšovaniu telesného a duševného zdravia. Mali by sme mu venovať aspoň 30 minút denne a viesť k tomu aj naše deti. Spolu s vyváženou stravou sú základnými piliermi posilňovania zdravia detí. Spolupráca s rodičmi bude mať určite pozitívny vplyv na celkový výsledok projektu." 

Aj hlavný hygienik Slovenskej republiky pripomína, že výchova k zdravému životnému štýlu je jedným z najdôležitejších záväzkov, ktorý rodina a škola k dieťaťu majú. Je veľmi dôležité začať s ňou v najmladšom veku a v období povinnej školskej dochádzky ďalej upevňovať zdraviu prospešné návyky. Takto získané zručnosti potom sprevádzajú človeka celý život a vplývajú na jeho zdravie. 

"Väčšina veľkých štúdií preukázala, že preventívne opatrenia sú najúčinnejšie najmä vtedy, ak je človek dobre informovaný o tom, aké sú možné riziká vzniku ochorení srdca a ciev, pretože, "nanešťastie", najzávažnejšie rizikové faktory týchto ochorení sú vo väčšine prípadov absolútne bezpríznakové, nebolia, a preto ich ľudia často ignorujú, nevenujú im pozornosť. Kľúčovou úlohou je podstatne zlepšiť informovanosť obyvateľstva o tom, aký by mal byť správny životný štýl a s edukáciou je nevyhnutné začínať už od najmladších ročníkov," pripomína doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. 

Projekt je realizovaný aj vďaka odbornej spolupráci s Poradňou zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva hl. mesta SR Bratislavy a Poradenským centrom podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Projekt Go Fit finančne podporila farmaceutická spoločnosť sanofi-aventis a Zentiva. 

"Nesmierne ma teší krásna príležitosť prezentovať deťom i širšej verejnosti zábavno-vzdelávacou formou rozhodujúce činitele podporujúce zdravie. Verím, že aj týmto spôsobom sa nám podarí upriamiť pozornosť na rizikové faktory nedostatku pohybu a nesprávnej životosprávy a tiež zlepšiť informovanosť obyvateľstva o nevyhnutnosti prijatia základných opatrení týkajúcich sa zdravého životného štýlu", dopĺňa k projektu PharmDr. Milica Molitorisová, generálna riaditeľka sanofi-aventis a Zentiva. 

Podpora pohybových aktivít v rámci motivačnej fázy projektu bude zahŕňať organizáciu súťaží na jednotlivých školách v spolupráci s Občianskym združením Family Cup. V rámci rodinných tímov sa všetky generácie budú môcť zapojiť do zábavného športového zápolenia vjednoduchych disciplínách. Víťazné tímy si následne zmerajú sily vo finále súťaží medzi školami, ktoré sa bude konať pri príležitosti Svetového dňa "Pohybom ku zdraviu" v máji roku 2011.