Silvia Gašparovičová prijala veľvyslankyňu USA pri OECD
Tlačové správy 2007

Pani Silvia Gašparovičová sa stretla s veľvyslankyňou USA pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj Constance Albanese Morella a s veľvyslankyňou SR pri OECD Janou Kotovou pri príležitosti ukončenia konferencie "Rodová rovnosť a regionálne aspekty trhu práce". 
Uplatňovanie a riešenie problematiky rodovej rovnosti a s tým súvisiacich otázok politického, legislatívneho, ekonomické a sociálneho charakteru bolo témou aj stretnutia veľvyslankýň s prezidentkou Nadácie Vzdelanie a zdravie pre všetkých v Prezidentskom paláci. Pani Silvia Gašparovičová hovorila o projektoch, na ktorých pracuje a ktoré podporuje v prospech postavenia žien v spoločnosti, ale aj o ešte nedostatočnej legislatíve i praxi na Slovensku, týkajúcej sa rovného postavenia žien s mužmi v politike, vo vedúcich pozíciách podnikov, v samospráve i na trhu práce. Uviedla príklad Národnej rady žien v Írsku, ktorá partnerským spôsobom participuje na príprave a schvaľovaní právnych noriem, vyhlášok a záväzných nariadení v krajine a vyslovila želanie zriadiť podobnú radu aj na Slovensku. 

Pani Morella vysoko ocenila činnosť a aktivity prvej dámy Slovenskej republiky a nazvala ju "modelom role pre ženy". Zaujali ju predovšetkým úspechy Prvej Ľudovej akadémie, ktorá pripravuje ľudí na zamestnanie a podnikanie a tiež Krízové centrum a všestranná pomoc obetiam násilia, najmä týraných ženám. Okrem iného povedala: "Vzdávam hold vašim aktivitám, pretože vy nielen chcete, ale podmienky na lepšie aj meníte."