Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej venovala interaktívnu tabuľu
Podporili sme v 2012

Manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová navštívila dňa 25. januára 2012 Základnú školu s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnu na Drotárskej ceste v Bratislave. Riaditeľka školy pani Ľubica Jägrová oboznámila prvú dámu SR nielen s aktivitami a úspechmi školy, ale taktiež aj s ďalšími plánmi do budúcnosti. 

Počas návštevy pani Silvia Gašparovičová odovzdala škole dar - interaktívnu tabuľu s príslušenstvom. "Pevne verím, že aj pomocou interaktívnej tabule Vám, milí pedagógovia, aspoň trochu uľahčíme vyučovací proces," uviedla prvá dáma SR. Žiaci druhého ročníka pani Gašparovičovej zároveň predviedli prácu s interaktívnou tabuľou na hodine slovenského jazyka. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých zakúpila tento dar vďaka sponzorovi, ktorým sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých realizuje projekt Pomoc zdravotne hedikepovaným deťom v školských zariadeniach a pri rehabilitačných činnostiach od roku 2007. Cieľom tohto dlhodobého projektu nadácie je skvalitnenie procesu vyučovania zdravotne postihnutých detí a mládeže s poruchami učenia, zraku či sluchu, zlepšenie motoriky pri telesných postihnutiach a zvýšenie šancí zdravotne hendikepovaných žiakov a študentov na uplatnenie sa v živote.