Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých pomohla školám
Podporili sme v 2008

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a Zdravie pre všetkých darovala v máji 2008 Špeciálnej základnej škole v Hnúšti špeciálny školský nábytok v hodnote 34 000,- Sk. V rámci projektu "Pomoc pre zdravotne hendikepované deti v školách, školských zariadeniach a pri rehabilitačných aktivitách" sa nadácia snaží pomáhať skvalitniť výučbu zdravotne postihnutých detí. 

Špeciálnu základnú školu v Hnúšti navštevuje 125 žiakov, ktoré sú viacnásobne postihnuté alebo trpia Downovým syndrómom. Vyučovanie prebieha v 13 triedach 1.-9.ročníka a súčasne škola zriadila prípravný ročník pre deti predškolského veku, ktorý podstatnou mierou prispieva k humanizácii a socializácii postihnutého dieťaťa. Škola dosahuje dobré výsledky vo výchovno-vyučovacej práci so žiakmi a v zavádzaní netradičných foriem vyučovania. 
V rámci tohto projektu darovala ďalej nadácia v máji 2008 Základnej škole pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku - Internátnej držiaky na papier do sociálnych zariadení a náplne v hodnote takmer 4 tisíc Sk. Na rekonštrukciu sociálnych zariadení nadácia prispela v roku 2007 finančným darom vo výške 203.900,- Sk.