ZŠI Hrdličkova v obežníku rodičom
Napísali o nás 2007

Vážení rodičia, milí priatelia, 

od začiatku školského roka už ubehlo veľa dní. Do nášho zariadenia pribudli nové deti aj noví žiaci. Pre mnohé z nich to nebolo ľahké, pretože sa ocitli ďaleko od domova, medzi cudzími tetami a ujami. Navyše im pribudli nové povinnosti a bezstarostné hranie vymenili za učenie. 
O nič ľahšie to však nemali ani učitelia, vychovávatelia, pomocné a nočné vychovávateľky, psychologička, či zdravotná sestra a logopédka. Neraz bolo treba utrieť slzičky, pomôcť pri obliekaní a obúvaní, pri hygienických úkonoch, pohladiť, objať, byť mamou aj otcom zároveň. Deti a pedagógovia si museli nájsť k sebe cestičku, aby prechod z teplého domova do školy, nebol až taký boľavý. 

Po necelých štyroch mesiacoch môžeme skonštatovať, že deti sa cítia v škole dobre, vzdelávajú sa, učia sa zdolávať prekážky každodenného života, učia sa komunikovať. 
Tak ako každé deti, aj tie naše sa rady hrajú, súťažia a pod vedením našich pedagógov reprezentujú našu školu a zúčastňujú sa na mnohých zaujímavých podujatiach. Chceli by sme Vás s nimi oboznámiť, aby ste mali prehľad o tom, ako Vaše deti trávia voľný čas. 

1) Všetci žiaci sa zúčastnili projektu - Otvorená škola športu - Olympijské školské hry. Projekt vypracovala p. riaditeľka Kúdelová a škola naň získala sumu 50 000,- Sk. Vďaka tejto finančnej pomoci sme nakúpili športové potreby do telocvične a bazénu. To však nebolo všetko. Vychovávatelia pod vedením p. vedúcej VMV Alžbety Szilinszkej, pripravili pre žiakov súťaže, zameraných na olympijské športy. Vytvorili družstvá a bojovali o olympijské medaily. Učili sa o histórií a význame olympijských hier. 

2) Deti z folklórneho súboru MADOVEC pod vedením p. učiteľky Janky Verešovej vystúpili na viacerých podujatiach. Boli v Prahe na medzinárodnom festivale. Do Prahy cestovali vďaka sponzorom lietadlom. Ďalej sa zúčastnili na oslavách 60. výročia založenia SOU na Koceľovej ulici. V tom istom zariadení vystupovali aj počas Dňa otvorených dverí. 

3) Ďalším zaujímavým podujatím bol projekt Nič nie je nemožné. Naši žiaci sa stretli s počujúcimi kamarátmi 27.11. 2007 v Základnej škole na Tbiliskej, kde mali možnosť porovnať svoje sily v basketbale, vo futbale a v tanci. Tento projekt zaštítil Slovenský olympijský výbor. Vyhodnotenie projektu bolo 4.12. 2007 pred verejnosťou v obchodnom dome Polus. 

4) S výtvarnými prácami našich detí sme sa prezentovali na oslave 40. výročia založenia katedry Špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vystavené tam boli práce sluchovo postihnutých žiakov 2. ročníka, pod vedením p. uč. Renaty Prušovej. Okrem toho výtvarné práce našich žiakov boli vystavené na vernisáži Môj strážny anjel, organizovaný MCMBA. S našimi žiakmi ich pripravili p. učiteľky Prušová, Kacvinská, Hučková. 

5) Niekoľko našich detí bolo na podujatí - Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnilo v Malackách na špeciálnej základnej škole. Deti sa zoznámili s hrnčiarskym kruhom, s rôznymi umeleckými technikami. 

6) Naši najlepší bicyklisti boli na medzinárodnej dopravnej súťaži v maďarskom Kapošvári pod vedením p. Szilinszkej a Červeňovej. V predchádzajúcich rokoch sme boli na tejto súťaži vždy veľmi úspešní. Tento rok sa nám však nepodarilo umiestniť na popredných miestach. O rok to skúsime znovu. 

Nielen my sme pripravili pre naše deti zaujímavé podujatia. V piatok, 7. decembra, k nám prišli na návštevu študenti zo Strednej priemyselnej školy strojníckej, ktorá sídli na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Bola to ich druhá návšteva v našej škole. Pod vedením p. učiteliek Evy Kepencayovej a Posypankovej priniesli títo študenti plyšové hračky a cukrovinky. Samozrejme, že nechýbal ani čert, anjel, či Mikuláš. Deti sa z krásnych plyšových hračiek veľmi tešili. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Celú túto akciu zorganizoval p. zástupca Félix Dőmény s p. Kepencayovou. Vysoko si ceníme, že mladí študenti vyzbierali plyšové hračky a darovali ich našim deťom. Navyše prispeli v ten deň aj k peknej mikulášskej atmosfére. V mene celého pedagogického kolektívu našej školy im ďakujeme. 

Cukrovinky sme dostali aj od firmy LEAF Levice. Tieto deťom pravidelne rozdávame pri obede. Prekvapil nás aj Deaflympijský výbor, ktorý našej škole daroval laptop vo výške vyše 26 000,- Sk a cukrovinky. 

Firma Gratex, náš verný sponzor, nám darovala mikrovlnku a 2 nové televízory, ktoré sme umiestnili v internáte do denných izieb. 

Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom, nám darovala 6 000,- Sk na krúžkovú činnosť. 

Bezpochyby najväčšou spoločenskou udalosťou našej školy v tomto školskom roku bol benefičný koncert - Vianočný sen - ktorý sa uskutočnil 10. decembra 2007 v Kultúrnom dome Zrkadlový háj v Bratislave. Záštitu nad koncertom prevzala manželka prezidenta SR p. Silvia Gašparovičová, ktorá sa ho aj osobne zúčastnila. Okrem nej prišli medzi nás naši priatelia a sponzori, ktorí našu školu podporujú. Naše deti pripravili aj s pozvanými hosťami krásny program a atmosféra na koncerte bola výborná. Prispeli k nej vystúpenia detí materskej školy, našich súborov Madovca a Lipky, pantomíma, tance folklórneho súboru Technik, tanečného súboru Mostík, Baletného štúdia Magdalény Thierovej, brušný tanec našej bývalej žiačky J. Šolcovej a piesne Roba Miklu a našich učiteliek p. Verešovej a Škrabákovej. Poďakovanie patrí p. Božene Záhorcovej, p. Janke Verešovej a Janke Fraňovej, a ďalším pracovníkom, ktorí obetavo pripravili program koncertu. Poďakovanie patrí našim kuchárkam, prevádzkovým pracovníkom, učiteľkám, bez ktorých by sme neboli pripravili recepciu. Všetkým ďakujeme. 

P. Silvia Gašparovičová vedie Slovenskú nadáciu, ktorá podporuje školy a školské zariadenia na celom Slovensku. Tento rok darovala našej škole vecný dar vo výške 203 900,-Sk - rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí a I. poschodí ZŠ. Srdečne jej ďakujeme. 

Po skončení oficiálneho programu sme pokrstili prvú učebnicu Logopédie pre sluchovo postihnuté deti, ktorú napísali naši pedagógovia. Jej autormi sú: pp. Mária Juranová, Jana Fraňová, Miroslav Gyurek, Renata Prušová, Ľubica Vilinovičová. Krstnými mamami bola p. Silvia Gašparovičová a p. Veronika Redechová, prednostka KŠÚ v Bratislave. Táto učebnica vznikla na základe projektu, podporovaného MŠ SR a Európskym sociálnym fondom. Okrem nej, sme vďaka tomuto projektu, mohli vytvoriť logopedickú učebňu vybavenú novým nábytkom a 4 počítačmi s príslušenstvom. 

Nakoniec by sme sa Vám chceli, milí rodičia, pochváliť niekoľkými oceneniami, ktoré získala naša škola a jej pracovníci. 

Pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry špeciálnej pedagogiky PDdF UK sme boli ocenení bronzovou medailou, za odbornú prípravu študentov počas ich povinnej praxe. 
Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenie aj tri naše kolegyne - p. Silvia Kralovičová, p. Oľga Minárová, p. Iveta Petrová - Kicová. 

P. Mária Juranová získala ocenenie - Európsky učiteľ jazykov roka 2007. Vážení rodičia, Vianoce sú na dosah. Kolektív učiteľov a vychovávateľov materskej školy, základnej školy, špeciálnej základnej školy, školy pre nehovoriacich, pracovníci špeciálno-pedagogickej poradne a prevádzkoví pracovníci školy, Vám želajú príjemné a ničím nerušené Vianoce. 

S pozdravom PaedDr. Ľubomíra Kúdelová 
riaditeľka školy